1. Inleiding

Pluteum, handelend onder de naam Pluteum Ltd (Geregistreerd IE678044) op het adres Unit 1, Trinity Court, Fonthill Retail Park, Dublin 22, respecteert uw recht op privacy en voldoet aan onze verplichtingen onder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") en de Wet bescherming persoonsgegevens 2018.

Het doel van deze website Privacy Statement is om aan te geven hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt tijdens uw bezoek aan deze website. Eventuele externe links naar andere websites zijn duidelijk als zodanig herkenbaar, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze andere websites.

2. Soorten verzamelde informatie

Wij verzamelen en verwerken twee soorten informatie via onze website:

Persoonsgegevens: Dit zijn gegevens die u identificeren of die kunnen worden gebruikt om u te identificeren of contact met u op te nemen en kunnen uw naam, adres, e-mailadres, accountnummers van leveranciers, IP-adressen van gebruikers in omstandigheden waarin deze niet zijn verwijderd, geclipt of geanonimiseerd, telefoonnummer en factureringsgegevens omvatten. Dergelijke informatie wordt alleen van u verzameld als u deze vrijwillig aan ons verstrekt.

Niet-persoonlijke gegevens: Zoals de meeste websites verzamelen wij statistische en andere analytische informatie die op geaggregeerde basis wordt verzameld van alle bezoekers aan onze website. Deze niet-persoonlijke gegevens omvatten informatie die niet kan worden gebruikt om u te identificeren of contact met u op te nemen, zoals demografische informatie met betrekking tot bijvoorbeeld IP-adressen van gebruikers wanneer deze zijn geclipt of geanonimiseerd, browsertypes en andere anonieme statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website.

Cookies: Deze website maakt gebruik van "cookie"-technologie. Klik voor details over ons cookiebeleid op de link Cookiebeleid onderaan deze pagina.

3. Doeleinden waarvoor wij uw informatie bewaren

Niet-persoonlijke gegevens: Wij gebruiken de niet-persoonlijke gegevens van bezoekers aan onze website in geaggregeerde vorm om een beter inzicht te krijgen in waar onze bezoekers vandaan komen en om ons te helpen onze website beter te ontwerpen en te organiseren.

Persoonsgegevens: Wij zullen de persoonsgegevens die u ons verstrekt voor de volgende doeleinden verwerken:

 • om contact met u op te nemen indien dit nodig is in verband met verzoeken om informatie of om te reageren op mededelingen die u ons zou toezenden; en
 • om met u te communiceren over Pluteum-activiteiten, met inbegrip van het verzenden van promotie- en marketingmateriaal, afhankelijk van de voorkeuren die u eventueel kenbaar maakt wanneer wij uw contactgegevens verzamelen of nadien. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van promotie- en marketingmateriaal van ons door contact op te nemen met customerservice@navi.ie.

4. Rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslagen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken zijn de volgende:

 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die op ons van toepassing is;
 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met u;
 • dit noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen in de omgang met gebruikers en leden, met inbegrip van maar niet beperkt tot marketing en promotie van onze producten en diensten en het op verantwoorde en commercieel prudente wijze voeren van onze onderneming. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verwerken voor deze doeleinden indien deze legitieme belangen moeten wijken voor uw eigen belangen, rechten en vrijheden; of
 • in beperkte omstandigheden, wanneer u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

5. Bekendmaking van informatie aan derden

Wij kunnen niet-persoonlijke gegevens verstrekken aan derden, wanneer dergelijke informatie wordt gecombineerd met soortgelijke informatie van andere gebruikers van onze website. Wij kunnen derden bijvoorbeeld informeren over het aantal unieke gebruikers die onze website bezoeken, de demografische verdeling van de gebruikers van onze website, of de activiteiten die bezoekers van onze website ondernemen terwijl ze op onze website zijn. De derden aan wie wij deze informatie kunnen verstrekken, zijn onder meer potentiële of feitelijke leveranciers, aanbieders van reclamediensten (waaronder website tracking services), commerciële partners, sponsors, licentiehouders, onderzoekers en andere soortgelijke partijen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden in verband met de bovengenoemde doeleinden, met inbegrip van derden die wij inschakelen om diensten aan ons te verlenen in verband met deze website, zoals leveranciers van outsourcingdiensten, IT-dienstverleners, professionele adviseurs en accountants.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan bevoegde regelgevende autoriteiten en instanties zoals verzocht of vereist door de wet, bv. op grond van een dagvaarding, een huiszoekingsbevel, een gerechtelijk of regelgevend bevel, of een andere wettelijke vereiste.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden, hun agenten en professionele adviseurs, met inachtneming van geheimhoudingsverplichtingen, ten behoeve van een due diligence-onderzoek door derden in verband met een voorgestelde fusie, overname, reorganisatie of overdracht van een deel van ons bedrijf, en aan eenieder die voorstelt om deel te nemen aan een dergelijke regeling of deze te bevorderen, te onderschrijven of te beheren.

6. Veiligheid

Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers bij [waar hosten Rob en Paul de site?]. De aard van het Internet is zodanig dat wij de veiligheid van informatie die u ons via het Internet toezendt niet kunnen garanderen of waarborgen. Geen enkele datatransmissie via het Internet kan worden gegarandeerd 100% veilig te zijn. Wij zullen echter alle redelijke stappen ondernemen (met inbegrip van passende technische en organisatorische maatregelen) om uw persoonsgegevens te beschermen.

7. Retentie

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wij ze nodig hebben voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven, of om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving en, indien van toepassing, om eventuele claims of geschillen die tussen u en ons zouden kunnen ontstaan, te behandelen.

8. Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken, behalve wanneer u ons contactgegevens moet bezorgen om ons toe te laten contact met u op te nemen in verband met bestellingen die u via Axium als lid van de Axium Buying Group plaatst. Indien u ons de vereiste informatie niet bezorgt, is het mogelijk dat wij uw aanvraagformulier niet kunnen verwerken.

9. Overschrijvingen naar het buitenland

In verband met het bovenstaande is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte, onder meer aan een rechtsgebied dat door de Europese Commissie niet wordt erkend als een rechtsgebied dat een gelijkwaardig beschermingsniveau biedt voor persoonsgegevens als in de Europese Unie wordt geboden. Indien en voor zover wij dit doen, zullen wij ervoor zorgen dat passende maatregelen worden genomen om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot dergelijke doorgiften. Dit kan onder meer inhouden dat wij een contract voor de doorgifte sluiten dat de "modelcontractbepalingen" bevat die voor dit doel zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of, met betrekking tot doorgifte naar de Verenigde Staten van Amerika, dat wij ervoor zorgen dat de doorgifte valt onder het EU-VS Privacy Shield-kader. Indien u meer details wenst te ontvangen over de maatregelen die wij in dit verband hebben genomen, kunt u contact met ons opnemen via info@axium.ie.

10. Uw rechten

U hebt onder bepaalde omstandigheden en met inachtneming van bepaalde beperkingen de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang tot de gegevens - U hebt het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, samen met andere informatie over onze verwerking van die persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie - U hebt het recht te verzoeken dat onjuiste gegevens die wij over u hebben, worden gecorrigeerd, of indien wij over onvolledige informatie beschikken, kunt u verzoeken dat wij de informatie zo bijwerken dat deze volledig is.
 • Recht op wissen - U hebt het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens die wij over u bewaren, te wissen. Dit wordt ook wel het recht om te worden vergeten genoemd.
 • Recht op beperking van de verwerking of om bezwaar te maken tegen de verwerking - U hebt het recht te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens niet langer voor bijzondere doeleinden verwerken, of bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor bijzondere doeleinden.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht ons te verzoeken u, of een derde partij, een kopie van uw persoonsgegevens te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt machineleesbaar formaat.

11. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wijzigingen in deze privacyverklaring zullen op deze website worden gepubliceerd, zodat u altijd weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en onder welke omstandigheden wij die eventueel openbaar maken.

12. Vragen of opmerkingen

Indien u contact met ons wenst op te nemen om een kwestie in verband met deze Privacyverklaring of onze verwerking van uw persoonsgegevens te bespreken, kunt u ons per e-mail bereiken op customerservice@navi.ie.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Ierse commissie voor gegevensbescherming als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw informatie hebben gebruikt of uw rechten hebben behandeld. Details over hoe u een klacht kunt indienen, vindt u op (https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/11.htm) of u kunt de Data Protection Commission bellen op 353 (0)761 104 800.